Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Atiers Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam Nederland onder nummer 85249734 met handelsnaam: Atiers

Artikel 1: Toepasselijkheid voorwaarden

 1. De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Atiers , hierna te noemen ‘Atiers’.
 

Artikel 2: Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ‘Opdrachtgever’: de wederpartij van Atiers ‘Overeenkomst’: de overeenkomst of opdracht tot dienstverlening gesloten tussen opdrachtgever en Atiers.
 

Artikel 3: Prijzen

 1. De door Atiers genoemde prijzen zijn in euro’s en worden duidelijk op de website aangegeven. De aangegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 2. Atiers houdt zich het recht voor, alle bedragen jaarlijks te verhogen met een percentage. Dit percentage is maximaal gelijk aan 5 procent vermeerderd met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijs index, zoals die is vastgesteld door het CBS, voor het jaar voorafgaande aan die van de prijsverhoging. Uitdrukkelijk zij nog vermeld dat prijsverhogingen naar aanleiding van de door Atiers toegepaste indexatie geen grond vormen voor tussentijdse ontbinding. De indexatie is een integraal onderdeel van de overeengekomen prijs.
 

Artikel 4: Betaling

 1. Atiers factureert aan de opdrachtgever alvorens haar diensten te leveren.
 2. Betaling dient te geschieden binnen 5 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
 3. Betaling geschiedt zonder korting of schuldvergelijking. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn betaling op te schorten ingeval opdrachtgever een vordering op Atiers bezit of pretendeert. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting evenmin op.
 4. Voor online betalingen met iDEAL geldt het volgende: indien de Opdrachtgever ervoor kiest om via iDEAL te betalen, dient de betaling direct te worden voldaan tijdens het bestelproces. Atiers zal de diensten leveren zodra de betaling succesvol is verwerkt.
 5. Na het verstrijken van de betaaltermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag per maand 1% rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van de maand als een gehele maand wordt beschouwd.
 6. Na het verstrijken van de betaaltermijn is Atiers gerechtigd haar dienstverlening op te schorten totdat de betaling is ontvangen. Het opschorten van de dienstverlening vrijwaart klant niet van het voldoen van de lopende betalingsverplichtingen.
 7. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Atiers op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 8. Als er een betaling volgt, wordt deze overeenkomstig art 6:44 BW eerst in mindering gebracht op de verschenen rente en kosten.
 

Artikel 5: Incassokosten

 1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Daartoe zal de hoofdsom verhoogd worden met € 62,50 (incl. BTW) aan administratiekosten. Deze bedragen kunnen middels eenvoudige mededeling door Atiers gewijzigd worden.
 2. Atiers is gerechtigd om bij uitblijven van de betaling de vordering ter incasso over te dragen. In zodanig geval is de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom inclusief opgevallen rente, met een minimum van € 50,00 (incl. BTW).
 3. Naast de incasso- en administratiekosten wordt opdrachtgever registratiekosten van € 25,00 (incl. BTW) in rekening gebracht.
 4. De kosten die gepaard gaan met een gerechtelijke procedure komen eveneens volledig voor rekening van opdrachtgever.
 5. Indien Atiers aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zullen deze worden doorberekend aan opdrachtgever.
 

Artikel 6: Termijnen 

 1. Door Atiers opgegeven leveringstermijnen binden Atiers niet. Atiers zal zich ervoor inspannen de overeengekomen leveringstermijnen te behalen, maar kan daar niet voor instaan. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn komt Atiers niet in verzuim en heeft de opdrachtgever mitsdien geen recht op schadevergoeding dan wel het recht op ontbinding van de overeenkomst.
 2. Opdrachtgever is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Atiers mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren. Voor eventuele extra werkzaamheden veroorzaakt doordat opdrachtgever niet aan haar verplichtingen voldoet, betaalt opdrachtgever een vergoeding aan Atiers op basis van de door haar gehanteerde tarieven.
 

Artikel 7: Overmacht

 1. Atiers is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht). Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ziekte en/of afwezigheid van cruciale medewerkers, gebreken in of uitval van apparatuur of faciliteiten, waaronder telecommunicatiefaciliteiten en energievoorzieningen, tekortkomingen van toeleveranciers van Atiers, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen en molest. Ieder der partijen is indien deze toestand tenminste 14 dagen voortduurt gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de wederpartij gerechtigd is tot vergoeding van enige schade ter zake deze ontbinding.
 2. Indien Atiers ten tijde van de overmacht nog gedeeltelijk kan presteren, dan wel heeft gepresteerd, is zij gerechtigd deze prestatie te verrichten en afzonderlijk te factureren, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. Atiers is niet aansprakelijk voor vermogensschade en ander nadeel geleden door opdrachtgever en/of als gevolg van tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins, tenzij de schade rechtstreeks en alleen het gevolg is van grove nalatigheid of opzet van Atiers.
 2. Voor zover Atiers verplicht zou zijn tot enige schadevergoeding op grond van gebreken aan het geleverde, is deze schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Atiers wordt uitgekeerd, dan wel tot maximaal het factuurbedrag dat Atiers voor de geleverde diensten aan opdrachtgever heeft gefactureerd.
 

Artikel 9: Beëindiging overeenkomst

 1. Zowel Atiers als opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden nadat één der partijen toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van één of meer bepalingen in de overeenkomst. Van toerekenbare tekortkoming is sprake indien de ene partij bij aangetekende brief door de andere partij op de niet nakoming van haar verplichtingen is gewezen en deze de verplichtingen niet binnen een redelijke, door de andere partij te stellen, termijn nakomt. De ontbinding vindt schriftelijk per aangetekende brief plaats.
 2. Zowel Atiers als opdrachtgever is, indien één van de volgende omstandigheden zich voordoet, gerechtigd de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst over te gaan zonder inachtneming van de opzegtermijn, zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn, te weten in geval:
 3. Van faillissement, beslaglegging of surseance van betaling van één van de partijen;
 4. Een wijziging optreedt in de zeggenschap over de onderneming van één van de partijen;
 5. Eén van de partijen een handeling verricht die de handelsnaam en/of reputatie en/of intellectuele eigendomsrechten van de andere partij schade toebrengt of zou kunnen toebrengen.
 

Artikel 10: Gevolgen opzegging en/of ontbinding

 1. Na beëindiging door opzegging of ontbinding verplicht opdrachtgever zich alle op overeenkomst betrekking hebbende stukken, software en knowhow per omgaande aan Atiers te overhandigen.
 2. Na beëindiging door opzegging of ontbinding blijven de bepalingen met betrekking tot de geheimhouding, de bevoegde rechter en rechtskeuze onverminderd van kracht.
 

Artikel 11: Gebruik van Software en Auteursrecht

 1. Na volledige betaling van de overeengekomen vergoeding wordt de website het eigendom van de opdrachtgever. Atiers verleent de opdrachtgever het volledige eigendomsrecht op de website, inclusief alle ontwerpen, inhoud en code die daarin zijn opgenomen.
 2. De opdrachtgever heeft het exclusieve recht om de website te reproduceren, verspreiden, wijzigen, verkopen of sublicentiëren zonder verdere toestemming van Atiers. Het auteursrecht op de website gaat over op de opdrachtgever na volledige betaling.
 3. Atiers verleent de opdrachtgever een niet-exclusieve licentie voor het gebruik van eventuele software die op de website wordt gehost. Deze licentie is strikt beperkt tot het gebruik van de software in verband met de website en is niet overdraagbaar aan derden. Het beheer en onderhoud van de website, inclusief eventuele software, wordt verzorgd door Atiers, indien de opdrachtgever een onderhoudscontract heeft.
 4. Atiers aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor eventuele inbreuk op auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud, zoals tekst en afbeeldingen, en materialen die door de opdrachtgever worden verstrekt voor gebruik op de website. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om ervoor te zorgen dat zij het juiste recht en de juiste toestemming hebben om dergelijke inhoud te gebruiken op de website. Atiers is niet aansprakelijk voor enige juridische gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van dergelijke inhoud door de opdrachtgever.
 5. Atiers aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige juridische gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van illegale software of materialen, inclusief tekst, afbeeldingen en andere materialen, door de opdrachtgever. Het is de exclusieve verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om ervoor te zorgen dat alle software en materialen die zij aanleveren, inclusief eventuele auteursrechtelijk beschermde inhoud, in overeenstemming zijn met de geldende wetten en licenties. Atiers is niet aansprakelijk voor eventuele juridische gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van dergelijke software of materialen door de opdrachtgever.
   

Artikel 12: Geheimhouding

 1. Opdrachtgever en Atiers verplichten zich aan derden geen vertrouwelijke informatie in de meest ruime zin van het woord te verstrekken, die zij gedurende de duur van de overeenkomst van elkaar hebben verworven, waarvan partijen weten althans behoren te weten dat deze informatie vertrouwelijk is.
 2. Opdrachtgever is in het bijzonder verplicht deze geheimhouding op te leggen aan al haar werknemers en aan elke derde die zij mocht inschakelen bij de uitvoering van de overeenkomst.
 

Artikel 13: Gegevensbescherming

 1. Atiers legt de persoonsgegevens die worden verstrekt door de opdrachtgever, mede door het gebruik van de dienstverlening door opdrachtgever, vast voor het uitvoeren van de gesloten overeenkomst en om opdrachtgever op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van haar producten en diensten en van producten en diensten van zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Hierbij tracht Atiers rekening te houden met voorkeuren van opdrachtgever.
 2. De opdrachtgever heeft het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien en te laten corrigeren of verwijderen indien en voor zover betreffende gegevens feitelijk onjuist zijn, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt of anderszins in strijd zijn met de Nederlandse privacywetgeving. Verzoeken dienen schriftelijk aan Atiers te worden gedaan.
 3. Atiers zal persoonsgegevens niet aan derden meedelen, tenzij dit in overeenstemming is met het doel waartoe zij zijn verwerkt en/of opdrachtgever haar daartoe toestemming heeft gegeven of indien zij tot het meedelen is verplicht. Een dergelijke verplichting bestaat onder meer indien deze voortvloeit uit een rechtsplicht, waaronder een aanwijzing van het bevoegd gezag of indien het niet-verstrekken onrechtmatig zou zijn jegens derden. Indien Atiers op grond van een dergelijke in haar ogen bestaande verplichting gegevens verstrekt en indien vervolgens komt vast te staan dat deze verplichting niet bestond, is Atiers niet aansprakelijk voor de daardoor bij opdrachtgever ontstane schade
 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

 1. Atiers is in alle gevallen gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen. Atiers zal opdrachtgever tenminste een maand vóór inwerkingtreding van de wijzigingen door middel van een kennisgeving per e-mail of brief van de inhoud van de wijzigingen in kennis stellen. Atiers zal de gewijzigde voorwaarden tenminste een maand vóór inwerkingtreding daarvan op haar website publiceren. Partijen zijn gebonden aan de gewijzigde voorwaarden vanaf de dag dat deze in werking treden.
 2. Indien opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door Atiers kenbaar gemaakte wijziging van de algemene voorwaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de in artikel 13.1 bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Atiers genoemde datum waarop de gewijzigde voorwaarden in werking zouden treden.
 

Artikel 15: Algemene bepalingen

 1. Het is partijen, zonder voorafgaande – schriftelijke – toestemming van de andere partij, niet toegestaan hun rechten uit de overeenkomst en de bijlagen geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.
 2. Partijen geven hierbij te kennen dat alle bepalingen in de overeenkomst beschouwd dienen te worden als essentiële bepalingen zonder welke partijen de overeenkomt niet zouden hebben gesloten.
 3. Indien één der partijen op enig moment geen beroep doet op nakoming van één of meer bepalingen uit de overeenkomst door de andere partij of één der rechten uit de overeenkomst niet uitoefent, heeft dit niet tot gevolg dat zij daarmee afziet van de toepasselijkheid ervan. Evenmin geeft zij daarmee te kennen dat het aan de andere partij is toegestaan één of meerdere bepalingen uit de overeenkomst niet na te komen.
 4. Nietigheid van één der bepalingen uit de overeenkomst heeft geen gevolgen voor de rechtskracht van de overige bepalingen.
 5. Wijzigingen in de overeenkomst zijn alleen geldig indien op schrift gesteld en overtekend door beide partijen.
 

Artikel 16: Bevoegde rechter en rechtskeuze

 1. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met de overeenkomst, zullen uitsluitend aan het oordeel van de bevoegde rechter te Rotterdam worden onderworpen.
 2. Nederlands recht is uitsluitend van toepassing op de overeenkomst, evenals op alle geschillen die samenhangen met of voortvloeien uit de overeenkomst.
 

Artikel 17: Onderhoud

 1. De Opdrachtgever stemt ermee in dat één revisie is inbegrepen in de standaard prijsopgave voor het ontwerp van de website of webshop. Indien de Opdrachtgever na goedkeuring van het ontwerp wijzigingen wenst, behoudt Atiers zich het recht voor om alle extra werkzaamheden met betrekking tot zowel het grafisch ontwerp als de bouw in rekening te brengen als meerwerk. Dergelijk meerwerk wordt gefactureerd tegen de gebruikelijke tarieven van Atiers, met een minimum van € 70 exclusief BTW per uur.
 2. Na oplevering is de Opdrachtgever verplicht de website/webshop zo spoedig mogelijk te controleren op zichtbare of niet direct zichtbare tekortkomingen. Eventuele tekortkomingen dienen schriftelijk en uiterlijk binnen drie maanden aan Atiers te worden gemeld.
 3. De website/webshop wordt niet als onjuist beschouwd in de volgende gevallen: (1) vanwege aspecten die alleen op subjectieve wijze kunnen worden beoordeeld; (2) vanwege kleine tekortkomingen die redelijkerwijs geen invloed hebben op de operationele of productieve ingebruikname van de website/-shop; of (3) indien de Opdrachtgever verzuimd heeft om vereiste inhoud aan te leveren.
 4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is Atiers niet verplicht om het onderhoud of beheer van de website/-shop uit te voeren of de benodigde tools hiervoor te leveren.
 5. Indien de Opdrachtgever een onderhoudsovereenkomst is aangegaan, wordt deze initieel voor een minimale duur van 12 maanden afgesloten. De onderhoudsovereenkomst wordt na 1 jaar per maand opzegbaar.
 6. Atiers aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het gebruik of de exploitatie van de website/webshop die zij heeft gebouwd. Het is de exclusieve verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om ervoor te zorgen dat de opgeleverde website/-shop van Atiers voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving. Atiers is geen partij bij eventuele contracten die de Opdrachtgever aangaat met betrekking tot online of andere betalingen, en kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele technische tekortkomingen die hieruit voortvloeien.
 7. De bepalingen in de bovengenoemde artikelen zijn ook van toepassing op opdrachten aan Atiers voor het aanpassen of upgraden van bestaande websites/webshops.
 

Artikel 18: Domeinnaamregistratie en webhosting

 1. Indien Atiers verantwoordelijk is voor de domeinnaamregistratie, zal deze namens de Opdrachtgever worden aangevraagd. Atiers biedt echter geen garantie dat de aanvraag voor de domeinnamen daadwerkelijk wordt toegekend. Atiers aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de inhoud, samenstelling en/of het gebruik van de domeinnaam. De Opdrachtgever vrijwaart Atiers tegen aanspraken van derden hieromtrent. De domeinnaam blijft eigendom van de Opdrachtgever zolang alle facturen volledig zijn voldaan.
 2. Atiers verzorgt bij voorkeur de hosting en is hierin ervaren. Atiers heeft volledige vrijheid in de wijze waarop zij de hosting verzorgt. Atiers is niet verantwoordelijk voor de infrastructuur van de Opdrachtgever of derden.
 3. Hosting door Atiers impliceert niet dat Atiers enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaardt voor de inhoud en exploitatie van de door haar gehoste website/webshop. De Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk, en vrijwaart Atiers tegen aanspraken van derden, inclusief aanspraken op het gebied van intellectuele eigendomsrechten en privacywetgeving.
 4. Tenzij schriftelijk en vooraf anders overeengekomen, omvat de hostingovereenkomst niet automatisch de terbeschikkingstelling van back-up, uitwijk- en hersteldiensten. Atiers aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor het niet, niet juist of niet volledig functioneren van deze diensten.
 5. De Opdrachtgever is verplicht zijn systemen en infrastructuur adequaat te beveiligen en te allen tijde deugdelijke en recente antivirusprogrammatuur in werking te hebben.
 6. De webhostingovereenkomst is bij ons samengevoegd met de onderhoudsovereenkomst. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een minimale duur van 12 maanden. Daarna is de webhostingovereenkomst / onderhoudsovereenkomst per maand opzegbaar.
 7. WordPress & Woocommerce updates die niet compatibel zijn met reeds geïnstalleerde thema’s of plugins vallen niet binnen de hostingovereenkomst / onderhoudsovereenkomst en worden apart een offerte voor gemaakt.
 

Artikel 19: Online marketing

 1. Atiers streeft ernaar gedurende de looptijd van de overeenkomst een optimale positie in de zoekmachine Google te realiseren en te behouden. Hoewel Atiers zich maximaal inspant, kan zij geen enkel resultaat garanderen, noch is zij aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het resultaat. Atiers is evenmin aansprakelijk voor directe of indirecte schade veroorzaakt door backlinks die door Atiers zijn aangelegd.
 2. Om de gewenste positie zoals bedoeld in lid 1 te bereiken, verleent de Opdrachtgever Atiers een volmacht zoals bedoeld in artikel 3:62, lid 2, laatste volzin van het Burgerlijk Wetboek. Daarnaast verstrekt de Opdrachtgever Atiers op eerste verzoek vrije en onvoorwaardelijke toegang tot het CMS-systeem en de FTP-gegevens.
 3. Om de beoogde toppositie te bereiken, heeft Atiers de bevoegdheid om, geheel naar eigen inzicht en zonder voorafgaand overleg of uitdrukkelijke instemming van de Opdrachtgever (met uitsluiting van artikel 7:402 van het Burgerlijk Wetboek), alle maatregelen of ingrepen te nemen die zij hiervoor noodzakelijk acht.
 4. Indien de Opdrachtgever het abonnement voor zoekmachine-optimalisatie, online marketing en/of linkbuilding bij Atiers beëindigt, staakt Atiers onmiddellijk haar werkzaamheden zonder enige aansprakelijkheid jegens de Opdrachtgever voor eventuele schade die hieruit voortvloeit of kan voortvloeien.
 5. Indien de Opdrachtgever de website/webshop elders dan bij Atiers heeft gehost en Atiers toegang hiertoe dient te verkrijgen, kan Atiers niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele tekortkomingen of gebreken aan de website/-shop die voortvloeien uit de werkzaamheden van Atiers.
 6. De overeenkomst voor zoekmachine-optimalisatie, online marketing en/of linkbuilding wordt aangegaan voor een minimale duur van 6 maanden. Daarna is het per maand opzegbaar.